Hướng dẫn khai báo hải quan

Thông tin khai báo hải quan tại cảng Phước Long 1 và 3 mã chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV: 02IK

Cảng Phước Long 1

  Tên cảng: CT Cảng Phước Long 1

  • Mã địa điểm xếp dỡ hàng: VNPLF
  • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan: 02IKR01

Cảng Phước Long 3

  Tên cảng: CT Cảng Phước Long 2 (ICD Phước Long 3)

  • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan: 02IKR02
  • Tên địa điểm: kho CFS ICD Phước Long 2, 3
  • Mã địa điểm xếp dỡ hàng: VNPLT
  • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan: 02IKR05